Klauzula informacyjna dla kontrahentów NSZOZ „MERKURY”

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) przedstawiamy Państwu poniższe informacje:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MERKURY Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Adamieckiego 13 (dalej: Administrator)

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach zawarcia i wykonania umowy, w celach archiwalnych, w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń, w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w czasie oraz zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania i wynikającym ze szczegółowych przepisów.

4. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione: pracownikom i współpracownikom Administratora, dostawcom usług i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych Administratora, a także podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

5. Przysługuje Państwu prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w szczególnych przepisach prawnych.

6. Istnieje możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na tryb i sposób przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli uznacie Państwo że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

9. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować na adres: MERKURY Sp. z o.o. 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Adamieckiego 13 tel: 32 262 36 71/72, adres e-mail: biuro@przychodniamerkury.pl