Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych osób przebywających na terenie NSZOZ „Merkury” w systemie monitoringu wizyjnego

Dane administratora: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NSZOZ MERKURY Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Adamieckiego 13 Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego są przetwarzane w celu: zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, oraz zabezpieczenia dokumentacji medycznej i innych informacji, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. c, d i f oraz art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO), Kategorie przetwarzanych danych osobowych: W systemie monitoringu wizyjnego przetwarzane są: wizerunek osób, daty i godziny zapisu, numery rejestracyjne pojazdów. Przetwarzanie danych obejmuje: drogę wjazdowa do przychodni, drogi wewnętrzne oraz parkingi znajdujące się na terenie NSZOZ MERKURY, wejścia do budynków, a także części obszaru znajdującego się wewnątrz budynków NSZOZ MERKURY. Informacje o odbiorcach danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres 7 dni. W przypadku, gdy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub administrator poweźmie wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Prawa przysługujące osobom przebywającym na terenie NSZOZ MERKURY Sp. z o.o.: W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom, których dane osobowe są przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego, przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego: Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Inspektor Ochrony Danych We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w NSZOZ MERKURY Sp. z o.o można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: na adres: biuro@przychodniamerkury.pl