MERKURY Sp. z o. o.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona prywatności w trakcie przetwarzania danych osobowych, niezbędnych do udzielanych przez nas świadczeń leczniczych, to istotna kwestia, której poświęcamy szczególną uwagę. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje dane osobowe, które gromadzimy na stronie internetowej www.przychodniamerkury.pl (zwana dalej Witryna) oraz sposób w jaki je wykorzystujemy i chronimy oraz wybór, który mogą Państwo dokonać w odniesieniu do tych danych. Zachęcamy do przejrzenia naszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies, w celu uzyskania dodatkowych informacji na dany temat. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) przedstawiamy Państwu następujące informacje:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest MERKURY Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Adamieckiego 13 (zwany dalej Administrator)

CELE I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:

a) udzielania świadczeń zdrowotnych służących ochronie zdrowia i życia (także na odległość – telemedycyna) w tym w szczególności postawienia diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia, zapewnienia profilaktyki zdrowotnej oraz udostępniane w tym celu innym podmiotom

b) wypełnienia ciążących na Administratorze innych obowiązków prawnych związanych z prowadzoną działalnością leczniczą (w szczególności prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obowiązków podatkowych, w celach archiwalnych, naukowych, statystycznych)

c) ochrony żywotnych interesów pacjentów w tym zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony mienia oraz przeciwdziałaniu skutkom pandemii

d) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

e) realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora na potrzeby wewnętrznych celów administracyjnych

f) prowadzenia komunikacji w kanałach elektronicznych

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących szczególnych przepisów prawa krajowego:

a) Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 1318 z późn. zm.).

b) Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2017 r., poz. 125 z późn. zm.).

c) Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 123 z późn. zm.).

d) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.)

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione:

1. Osobom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym lub współpracującym z Administratorem, innym osobom wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych,

2. Podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi z zakresu w rozwiązań teleinformatycznych,

3. Podmiotom leczniczym współpracującym z Administratorem w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych,

4. Dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Administratora które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych i aparatury medycznej).

5. Podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne lub doradcze;

6. Innym podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z jego działalnością

7. Innym podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie stosownych przepisów prawa.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania, czyli w zakresie:

1. Prowadzenia dokumentacji medycznej – w większości przypadków przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu; w niektórych przypadkach w dłuższym okresie (np. 30 lat w przypadku zgonu pacjenta) lub w krótszym okresie (np. 2 lub 5 lat w przypadku skierowań);

2. Prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obowiązków podatkowych – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;

3. Wypełnienia innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, związanych z prowadzoną działalnością leczniczą, w tym realizacji praw pacjentów – do czasu wypełnienia tych obowiązków;

4. Ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w okresie koniecznym dla obrony tych roszczeń w zakresie przewidzianym przez szczególne przepisy prawa;

5. Opartym wyłącznie na zgodzie – do czasu cofnięcia zgody, o ile nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania albo nie zachodzi inna przesłanka zaprzestania przetwarzania;

6. Komunikacji w kanałach elektronicznych – do czasu cofnięcia zgody;

7. Realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – do czasu wyrażenia sprzeciwu, o ile nie istnieje nadrzędna prawnie uzasadniona podstawa przetwarzania.

PRAWA OSOBY KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE

1. Przysługuje Państwu prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w szczególnych przepisach prawnych.

2. Istnieje możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na tryb i sposób przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli uznacie Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

PROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH

1. Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

2. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

KONTAKT Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować na adres: MERKURY Sp. z o.o. 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Adamieckiego 13, tel: 32 262 36 71/72, lub na adres e-mail: biuro@przychodniamerkury.pl

BEZPIECZEŃSTWO

Administrator podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Państwa danych osobowych, na podstawie oceny ryzyka i zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zachowania poufności, integralności oraz dostępności przetwarzanych danych osobowych.

PLIKI DO POBRANIA I PLIKI MULTIMEDIALNE

Administrator podejmując wszelkie środki ostrożności, aby zapewnić dostępność tylko do oryginalnych plików do pobrania. Administrator zaleca weryfikację autentyczności pobieranych plików za pomocą oprogramowania antywirusowego innej firmy lub podobnych aplikacji.

WITRYNA I USŁUGI STRON TRZECICH

Polityka prywatności nie dotyczy gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania danych lub innych czynności wobec osób i stron trzecich, które świadczą usługę, z którą Witryna może się łączyć oraz korzystać z plików cookies. Dostęp do linków zewnętrznych odbywa się na własne ryzyko i Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub konsekwencje spowodowane korzystaniem z jakichkolwiek zewnętrznych linków.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Jeśli mają Państwo pytania, uwagi, prośby związane z niniejszą Polityką prywatności lub praktykami informacyjnymi na temat tej Witryny prosimy skontaktować się z nami w następujący sposób: Merkury Sp. z o.o. ul. Adamieckiego 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Tel. 32 262 36 71/72 wew. 7 E-mail: biuro@przychodniamerkury.pl